Back to Top

" कृषिसमृद्धी " समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प ( C A I M )


अक्र

योजना

पात्र लाभार्थी

युनिटची किंमत (कमाल)

प्रकल्प हिस्सा

1

दुग्धव्यवसाय

प्रकल्पाचे लाभार्थी, महिला स्वंयसहाय्यता गट , संयुक्त दायित्व गट

युनिट - प्रत्येकी 2 दुभती जनावरे

रु. 1,30,000/- (जनावराची किंमत, विमा, वाहतुक, गोठा विकास, प्राथमिक खादय इ. मिळुन)

रु. 2,20,000/-

देशी गायी (गीर, गौळाऊ इ.) करीता

50%  (जनावराची किंमत, विमा, वाहतुक, गोठा दुरुस्ती, संसाधने)  

(संदर्भ - पशूसंवर्धन विभाग)

2

शेळीपालन

प्रकल्पाचे लाभार्थी कुटुंबे

युनिट - कमाल 10 पशु (9 शेळी, 1 बोकड)

रु. 60,000/-

50% (कमाल रु.30,000/-, जनावराची किंमत, विमा, वाहतुकसाठी)

(संदर्भ - पशूसंवर्धन विभाग)

3

परसबागेतील कुक्कुटपालन

प्रकल्पाचे लाभार्थी,

महिला स्वंयसहाय्यता गट

युनिट - कमाल 25 पक्षी

रु. 7,500/-

50% (कमाल रु. 3,750/-)

(संदर्भ -पशूसंवर्धन विभाग)

4

व्यावसायिक कुक्कुटपालन

प्रकल्पाचे लाभार्थी

युनिट - कमाल 1000 

रु. 3,00,000

 50% (कमाल रु. 1,50,000/-)

(विमा, वाहतुक)  

(संदर्भ - पशूसंवर्धन विभाग)

5

मिनी दाल मिल

लोक संचालित साधन केंद्र

शेतकरी गट

महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट

संयुक्त दायित्व गट

रु. 3,50,000/-

50% (कमाल रु. 1,75,000/-

(मशीन, वीज, वाहतुक, मशीन / स्थापना करणे)

(संदर्भ -कृषी विभाग, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान योजना)

6

स्पायरल सेपरेटर

प्रकल्पाचे लाभार्थी महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट

संयुक्त दायित्व गट आणि उत्पादक गट

रु. 12,000/-

50% (कमाल रु.6,000/-)

(संदर्भ -कृषी विभाग, इतर अवजारे योजना)

7

ग्रेडींग आणि बी-बियाणे निमिर्ती

लोकसंचालित साधन केंद्र

शेतकरी उत्पादक कंपनी

कमाल रु. 25,00,000/-

50% (कमाल रु. 12,50,000/-)

(संदर्भ -कृषी विभाग, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजना)

8

शेती अवजारे - ट्रॅक्टर जोडणी अवजारे

लोक संचलित साधन केंद्र किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी  मागील दोन वर्षाच्या अनुभवासहित

रु. 10,00,000/-

40% (कमाल रु. 4,00,000/-)

(संदर्भ -कृषी विभाग, कृषी यांत्रीकीकरण उपअभियान )

9

शेड नेट हाऊस

लाभार्थी  शेतकरी गट

संयुक्त दायित्व गट

युनिट - 0.1 हे.

रु. 4,50,000/-

युनिट - 0.1 हे. साठी

50%- (कमाल रु. 2,25,000/-)

(संदर्भ -कृषी विभाग, एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान )

 

10

स्मॉल प्रोडयुसर ऍ़ग्रीकल्चर रिर्सोर्स सेंटर (SPARC)

महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट, उत्पादक गट, संयुक्त दायित्व गट

रु. 3,00,000/-

40% (कमाल रु.1,20,000/-)

(संदर्भ -कृषी विभाग, कृषी यांत्रीकीकरण उप अभियान)

11

बेबीकॉर्न प्रोडक्शन

शेतकरी उत्पादक गट - युनिट - 1 हे.

रु. कमाल 38,000/- प्रति हे.

35% (कमाल रु. 12,200/-)

(संदर्भ - कृषी विभाग, एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान - भाजीपाला विकास कार्यक्रम)

12

बी-बियाणे निर्मिती

उत्पादक गट, महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट - युनिट  0.1 हे.

रु. 70,000/- प्रति 0.1 हे.

50% (कमाल रु. 35,000/-)

(संदर्भ -कृषी विभाग, बियाणे लागवड साहित्य उपअभियान अंतर्गत ग्राम बिजोत्पादन)

13

मृद जल संधारण

1. शेततळे

2. नविन सिमेंट नाला बांध

3.नाला खोलीकरण/ विस्तारीकरण

4. जुने नाले सरळीकरण / खोलीकरण

5. विहीर पुनर्भरण

6. मुळस्थळी जलसंधारण

प्रकल्पाचे लाभार्थी, गाव विकास समिती मार्फत कामास मंजुरी मिळेल

शासन निर्णय क्र. जलसं 2012/ प्र. क्र 23/ जल-7/ दि. 1 जुन 2012 आणि क्र. मृदसं/मृद-6/ मशीन दर सूची/ 1736/12 दि. 10 जुलै 2012. तांत्रिक आर्थिक संदर्भासाठी गाईडलाईन

90%

14

ग्रामीण गोदाम उभारणी (दुध संकलन केंद्राशी संलग्नीत)

दुध संकलन केंद्र संचालक लाभार्थी गट

कमाल रु. 1,50,000/-

50% (कमाल रु. 75,000/- )

(संदर्भ -कृषी विभाग, राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास)

15

ग्रामीण गोदाम नुतनीकरण (सहकार/ शासकीय गोदाम)

लोकसंचालित साधन केंद्र

शेतकरी उत्पादक कंपनी

कमाल रु. 3,00,000/-

90 % (कमाल रु. 2,70,000/- )

(संदर्भ -इफाड शिफारस)

16

करार शेती (बी-बियाणे निर्मिती)

प्रकल्पाचे लाभार्थी,  शेतकरी गट -

(प्रति  लाभार्थी एक हेक्टरसाठी )

--

पायाभूत बियाणे प्रमाणीत बियाणे यांच्या किंमतीमधिल फरकाची 100% रक्कम

(कायदेशीर  दस्तावेजाकरीता खर्च)

(संदर्भ - इफाड शिफारस)

17

दुध संकलन केंद्र

प्रकल्पाचे लाभार्थी महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट, संयुक्त दायित्व गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी

रु.1,50,000/-

50 %

(कमाल रु. 75,000/-)

(संदर्भ - कृषी विभाग, कृषी यांत्रीकीकरण उप अभियान)

खासगी भागीदार असल्यास गुंतवणुकीच्या गुणोत्तरानुसार लाभार्थी हिस्स्यामध्ये बदल होवु शकतो.

18

दुध शीतकरण केंद्र

प्रकल्पाचे लाभार्थी महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट, लोकसंचालीत साधन केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी

रु. 12,00,000/- ते 16,00,000/-

50 %

(संदर्भ - पशूसंवर्धन विभाग, F no.1-1/2012 -DP, 19.04.2016)

19

ग्रामोद्योग केंद्र

प्रकल्पाचे लाभार्थी महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट, लोकसंचालीत साधन केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी

रु. 12,00,000/- ते 16,00,000/-

50 %

(संदर्भ - म.रा.औद्योगीक  समूह विकास योजना अंतर्गत सामूहिक औद्योगीक प्रोत्साहन योजना)

20

गुळ उद्योग प्रक्रिया केंद्र

महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट, लोकसंचालीत साधन केंद्र, संयुक्त दायीत्व गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी

कमाल रु.12,00,000/-

50 %

(कमाल रु. 6,00,000/-)

(संदर्भ - कृषी विभाग, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान योजना  PMEGP)

21

वैरण विकास कार्यक्रम

(प्रात्यक्षीक)

लाभार्थी शेतकरी (वैयक्तीक) - 1 एकर

कमाल रु.5000/-

100 %

(संदर्भ - इफाड शिफारस)

महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट, लोकसंचालीत साधन केंद्र, संयुक्त दायीत्व गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी

(सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणी)

कमाल रु.75000/-

100 %

(संदर्भ - RKVY अंतर्गत वैरण विकास कार्यक्रम)

22

अवर्गीकृत सुक्ष्म लघु उद्योग

महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट, लोकसंचालीत साधन केंद्र, संयुक्त दायीत्व गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी

--

50 %

(संदर्भ - कृषी विभाग, पशूसंवर्धन, RKVY)


कृषिसमृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प